การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์

รายการที่จัดแข่งขัน

ตารางและสถานที่แข่งขัน

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์