การแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์

รายการที่จัดแข่งขัน

ตารางและสถานที่แข่งขัน

สนามหญ้า/สนามฟุตบอล

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

อาคารศูนย์กีฬา

ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

บริเวณลานน้ำพุ

ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ