การแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์

รายการที่จัดแข่งขัน

ตารางและสถานที่แข่งขัน

อาคารหอประชุมและ

โรงอาหาร